Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2012 R.

Wstęp

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) przygotowała sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2012 r. Sprawozdanie to zostanie przedłożone, jak co roku, Radzie Ministrów, Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Sekretariat KRBRD zadecydował o zmianie kształtu i formuły sprawozdania, co było konsekwencją podjęcia prac nad projektem nowego wieloletniego programu brd (o którym więcej informacji znajduje się w rozdziale Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020). Projekt programu został oparty na pięciu podstawowych filarach:

1)    bezpieczny człowiek,

2)    bezpieczne drogi,

3)    bezpieczna prędkość,

4)    bezpieczny pojazd oraz

5)    ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.

Według tego samego klucza zbudowany został załącznik do niniejszego sprawozdania, który zawiera szczegółowe informacje o działaniach instytucji - członków KRBRD oraz Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (WRBRD) w podziale na powyższe filary, a wewnątrz nich, na wszystkie obszary działań i inicjatyw realizowane na rzecz podniesienia stanu bezpieczeństwa na drogach , tj.: inżynierię i technologię, nadzór, ratownictwo i edukację, zgodnie z podejściem tzw. 4xE (ang. engineering, enforcement, emergency, education).

Informacje o działaniach podejmowanych w 2012 r. w poszczególnych filarach brd poprzedzone są każdorazowo zestawem danych statystycznych dotyczących danego obszaru. Taki układ sprawozdania KRBRD za 2012 r. spowoduje, że stanie się ono jednocześnie „raportem otwarcia” do oceny (w kolejnych latach) skuteczności działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (NPBRD 2020).

Należy podkreślić, że materiały źródłowe nadesłane przez instytucje - członków KRBRD oraz WRBRD w celu przygotowania tegorocznego sprawozdania KRBRD, były w niektórych przypadkach bardzo obszerne i szczegółowe. Świadczy to o coraz większym zaangażowaniu różnych podmiotów na rzecz poprawy brd i coraz większym zrozumieniu dla tego multidyscyplinarnego obszaru. Z drugiej zaś strony spowodowało, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie syntezą wielu działań podejmowanych na różnych szczeblach instytucji centralnych oraz WRBRD, której opracowanie było konieczne dla uzyskania przejrzystości sprawozdania.

Autorzy sprawozdania mają świadomość, że sprawozdanie w nowej formule być może jest jeszcze materiałem niedoskonałym, choćby dlatego, że przygotowanym po raz pierwszy. Dlatego są otwarci na uwagi i podpowiedzi co do jego kształtu oraz stopnia szczegółowości zawartych informacji.