Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
ORAZ
DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE
W 2000 ROKU

W porównaniu z poprzednimi latami rok 2000 przyniósł nieznaczną poprawę w statystyce wypadków drogowych. Przede wszystkim był kolejnym rokiem, w którym zmniejszyła się nieznacznie liczba osób zabitych. Nie jest to jednak znaczący postęp i nadal można stwierdzić, że bezpieczeństwo ruchu drogowego na polskich drogach znacznie odbiega od akceptowalnego społecznie poziomu, który mógłby być porównywalny ze stanem brd w innych europejskich krajach. Wagę tego problemu podkreślają dodatkowo prognozy socjoekonomiczne, opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, które wskazują, że wypadki drogowe, będące dziś na 7 miejscu na liście największych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego, za 25 lat znajdą się już na drugim, tuż po chorobach słuchu występujących na tle nerwicowym.

Za stan brd w Polsce odpowiedzialnych jest wiele instytucji. Ze strony administracji rządowej są to przede wszystkim: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Policja, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych oraz Straż Pożarna. Duże znaczenie ma także działanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Dla skutecznego działania instytucji rządowych warunkiem koniecznym jest dobra wymiana informacji, uzgadnianie i opiniowanie poszczególnych inicjatyw resortowych i określanie wspólnych kierunków działań. Także możliwość inicjowania odpowiednich działań społecznych zarówno realizowanych przez organizacje pozarządowe, jak też przez lokalny samorząd terytorialny możliwa jest jedynie przy wspólnym podejmowaniu i realizowaniu działań zainteresowanych poprawą brd instytucji.

Wskazane wyżej funkcje pełni międzyresortowy zespół koordynacyjny pod nazwą Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powołany uchwałą nr 92/93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 roku. Rada BRD została reaktywowana zarządzeniem nr 71/98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1998 r.

Obecnie Radzie przewodniczy Pan Jerzy Widzyk Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, mający dwóch zastępców: Podsekretarzy Stanu w MSWiA (vacat) oraz w MTiGM. Obsługę Rady BRD prowadzi Sekretarz Rady przy pomocy Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który jest umiejscowiony jako samodzielna jednostka organizacyjna w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.