Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
ORAZ
DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE
W 2002 ROKU

 

Wprowadzenie

W stosunku do 2001 początek 2002 r. zaznaczył się znacznym wzrostem wypadków drogowych i ich ofiar, szczególnie liczby zabitych (o ponad 10%). W drugiej połowie sytuacja ta znacznie się polepszyła z wyjątkiem grudnia, w którym zanotowano relatywnie wysoką liczbę zabitych w stosunku do ostatniego miesiąca ubiegłych lat.

Dane statystyczne odniesione do 2001 roku wskazują na 5,3% wzrost liczby zabitych oraz spadek o 1,0% liczby rannych, jak i o 0,4% liczby wypadków drogowych. Nadal zbyt niski stan bezpieczeństwa jest szczególnie niepokojący ze względu na wysokie koszty społeczne wypadków oraz zbliżające się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Z taką liczbą wypadków, a szczególnie ich ofiar plasujemy się nadal na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów zjednoczonej Europy. Pomimo podejmowanych wysiłków Polska postrzegana jest jako kraj o zbyt niebezpiecznych warunkach ruchu drogowego.

Do najważniejszych wydarzeń 2002 r. należy zaliczyć powołanie z dniem 1 stycznia (na mocy przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym) organu doradczego Rady Ministrów - Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której Przewodniczącym jest Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Infrastruktury p. Marek Pol, zaś Zastępcami Przewodniczącego są: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mieczysław Muszyński oraz Podsekretarz Stanu w MSWiA - Jerzy Mazurek. Z mocy ww. ustawy powstały również Wojewódzkie Rady BRD, kierowane przez wojewodów; ich zastępcami są członkowie zarządu województwa (marszałek, wicemarszałek) oraz Komendant Wojewódzki Policji. W ramach Krajowej Rady BRD utworzono dwie komisje robocze: ds. infrastruktury oraz ds. prawnych.

Sekretariat Krajowej Rady BRD umiejscowiony w Ministerstwie Infrastruktury podjął starania mające na celu uzyskanie dodatkowych środków finansowych pozwalających na realizacje zadań wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu drogowego w Polsce GAMBIT 2000. W ramach już podjętych działań Programu Sekretariat kontynuował rozpoczęty pod koniec ubiegłego roku program szkoleń kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tak jak w latach ubiegłych podejmowane też były działania koordynujące czynności organów administracji publicznej. Skoncentrowano się na realizacji najefektywniejszych rozwiązań, w wyniku których liczba zabitych z ponad 5500 w bieżącym roku powinna zmaleć do zakładanych w Programie 4000 osób w 2010 r. Działania te są zgodne z polityką Unii Europejskiej, która nałożyła na wszystkie kraje członkowskie i kandydackie do UE obowiązek systematycznego zmniejszania liczby zabitych w wypadkach drogowych.

Istotnym elementem poprawy brd stają się powoli działania Inspekcji Transportu Drogowego. Powstała ona na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jako wyspecjalizowana formacja powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie krajowego i międzynarodowego: transportu drogowego oraz nie zarobkowego przewozu drogowego. Powszechnie wiadomym jest że jest to obszar z którego pochodzi wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. transport materiałów niebezpiecznych lub transport pasażerski o nieprawidłowościach w którym mówi się tak wiele w ostatnim czasie). Jego uporządkowanie i kontrola powinno stanowić znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa na drogach.