Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2011 R.
ORAZ REKOMENDACJE
NA 2012 R.


Wstęp                

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) przygotowała kolejne sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz działań realizowanych w tym zakresie. Sprawozdanie to składane jest corocznie Radzie Ministrów, Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Każda ofiara śmiertelna wypadku drogowego to tragedia w wymiarze ludzkim, ale i społeczno-ekonomicznym. Dlatego fakt, że w 2011 roku było więcej wypadków drogowych każe dokonać analizy przyczyn takiej sytuacji oraz starannej ewaluacji dotychczasowych działań. Główne fakty, które mogły wpłynąć na sytuację na drogach w minionym roku, to: długa, ciepła jesień oraz późna, łagodna zima, a w efekcie większy ruch, większe prędkości i cięższe konsekwencje wypadków.

To także okres przejściowy we wdrażaniu nowego systemu fotoradarów, konieczne remonty kolei i w efekcie mniejsza liczba połączeń kolejowych, co spowodowało zwiększony ruch na drogach, oraz prawdopodobnie niezrozumienie przez część kierowców przepisów o podwyższeniu o 10 km/h prędkości dopuszczalnej na autostradach i drogach ekspresowych oraz tolerancji na poziomie +10 km/h wszystkich urządzeń rejestrujących przekroczenie dopuszczalnej prędkości pojazdów.

Istotny jest również fakt, że w Polsce, w przeciwieństwie do innych państw europejskich, z roku na rok znacząco zwiększa się liczba zarejestrowanych pojazdów.

Rok 2012 będzie rokiem szczególnym - w 11. roku działania KRBRD czekają nas co najmniej cztery ważne momenty, które będą miały znaczący wpływ na kierunek działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: 1) wdrażanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (docelowo planuje się ok. 400 fotoradarów), 2) mistrzostwa w piłce nożnej EURO 2012, oznaczające wzmożony ruch w całym kraju, 3) ustawa o audycie brd[1], która rozpocznie proces stałego nadzoru nad infrastrukturą drogową, oraz 4) początek prac nad nowym Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Priorytety działań na rzecz brd, wynikające po pierwsze – z ww. wydarzeń, po drugie – z analizy statystyk i przyczyn wypadków drogowych, a po trzecie – ze wskazówek Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, to: niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a wśród nich piesi i rowerzyści ze wszystkich grup wiekowych oraz motocykliści, kierowcy oraz samorządowi zarządcy dróg, których rola jest nie do przecenienia, jak bowiem pokazały efekty Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Samorządowych 2005-2010, uspokajanie ruchu w skali lokalnej przynosi efekty nie do przecenienia.

Obecnie wdrażany jest plan zmodyfikowania formuły działania KRBRD. W ramach 4 grup roboczych członkowie Rady oraz zaproszeni przez nią partnerzy ze środowisk naukowych i organizacji pozarządowych mają proponować niezbędne zmiany, kierując się tzw. strategią 4 E, czyli:

    Engineering – wymogi techniczne,

    Enforcement – nadzór i kontrola,

    Emergency - pomoc przedmedyczna i medyczna,

    Education – edukacja.

Chcemy zająć się m.in. standaryzacją i poprawą oznakowania na drogach, usprawnieniem i racjonalizacją kar za wykroczenia drogowe, wychowaniem komunikacyjnym dzieci i młodzieży, czy systemem pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Taka droga do realizacji polskiej Wizji Zero wymaga konsekwentnych działań i współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces trwałej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach