Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przejdź na stronę startową

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W 2009 R.
ORAZ REKOMENDACJE
NA 2010 R.


Kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo na drogach i szanującego prawa innych – to jeden z priorytetów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wzorując się na doświadczeniach krajów–liderów w bezpieczeństwie ruchu drogowego, KRBRD zdecydowała się wprowadzić podobną politykę – politykę spójnych kampanii społecznych, prowadzonych we współpracy administracji rządowej z władzami regionalnymi, samorządami terytorialnymi, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Podstawowym założeniem jest, że działania te, aby były skuteczne, powinny mieć zintegrowaną koncepcję i zbliżony przekaz. Funkcję koordynatora tych działań spełnia KRBRD.

Pozytywnie należy ocenić fakt, że w procesie poprawy brd w Polsce bierze udział coraz więcej partnerów. Już w ramach Krajowej Rady współpracują – jako jej członkowie - kluczowe resorty i instytucje publiczne: Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Generalną Inspekcją Transportu Drogowego (GITD), Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wraz z Policją i Strażą Pożarną, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów, a także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Motorowy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Wojewódzkie Rady BRD.

Nieocenionym partnerem i sojusznikiem są samorządy, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz organizacje społeczne i – coraz częściej - biznesowe, które często w ten właśnie sposób realizują politykę CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.
Efekty realizacji dotychczasowych programów i kampanii społecznych można uznać za zadowalające. Badania przeprowadzone przed i po kampaniach wskazują, że właściwa diagnoza wiedzy i przekonań grup docelowych doprowadziła do pożądanych zmian zachowań. Jednakże utrzymanie tych rezultatów
i dalsza poprawa wymagają kontynuacji działań w tym zakresie.

Choć liczby pokazują, że działania podejmowane na rzecz brd przynoszą poprawę, to utrzymująca się duża skala zjawiska wskazuje na wciąż ogromną potrzebę programów poprawiających stan brd, akcji informacyjnych, działań edukacyjnych i kampanii społecznych, uświadamiających zagrożenia w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo ruchu drogowego pozostaje bowiem jednym z najpoważniejszych problemów kraju, wciąż nie do końca uświadomionych. Śmierć na polskich drogach zbiera żniwo o wiele większe niż niejedno wydarzenie, które wstrząsa mediami i publicznością, a przecież wiąże się z realnym zagrożeniem dla każdego z nas.